Ép Kinh - Ép Cổ Cáp

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ
iPhone 11 Ép kính 500k 700k
iPhone 11 Thay nắp sau 400k 500k
iPhone 11 Thay Pin 600k 700k
iPhone 11 Ép cảm ứng 850k 1000k
iPhone 11 Pro Ép kính 600k 800k
iPhone 11 Pro Thay nắp sau 500k 600k
iPhone 11 Pro Thay Pin 600k 700k
iPhone 11 Pro Ép cảm ứng 900k 1100k
iPhone 11 Pro Ép cổ màn hình 1200k X
iPhone 11 Pro Max Thay nắp sau 500k 600k
iPhone 11 Pro Max Thay Pin 600k 800k
iPhone 11 Pro Max Ép kính 600k 800k
iPhone 11 Pro Max Ép cảm ứng 900k 1100k
iPhone 11 Pro Max Ép cổ màn hình 1500k X
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Ép Audio (main) 900k 1100k
Iphone 12 Thay nắp sau 700k 900k
Iphone 12 Thay Pin 700k 900k
Iphone 12 Ép kính 800k 1000k
Iphone 12 Ép cảm ứng 1500k 1700k
iPhone 12 mini Thay nắp sau 700k 900k
iPhone 12 mini Thay Pin 700k 900k
iPhone 12 mini Ép kính 900k 1100k
Iphone 12 pro Thay Pin 700k 900k
Iphone 12 pro Thay nắp sau 600k 800k
Iphone 12 pro Ép kính 800k 1000k
Iphone 12 pro Ép cảm ứng 1500k 1700k
iPhone 12 Pro Max Thay nắp sau 700k 900k
iPhone 12 Pro Max Thay Pin 800k 1000k
iPhone 12 Pro Max Ép kính 900k 1100k
iPhone 12 Pro Max Ép cổ màn hình 2000k X
iPhone 13 Thay nắp sau 950k 1100k
iPhone 13 Ép kính 1000k 1200k
iPhone 13 mini Ép kính 1000k 1200k
iPhone 13 Pro Thay nắp sau 1000k 1200k
iPhone 13 Pro Ép kính 1000k 1200k
iPhone 13 Pro Max Ép kính 1200k 1400k
Iphone 13 promax Thay nắp sau 1000k 1200k
Iphone 5/5s/5c Thay Pin 150k 200k
Iphone 6 Ép kính 100k 200k
Iphone 6 Thay phản quang 100k 200k
Iphone 6 Ép cảm ứng rời 150k 250k
Iphone 6 Thay Pin 150k 200k
Iphone 6 plus Ép kính 100k 200k
Iphone 6 plus Thay phản quang 150k 250k
Iphone 6 plus Ép cảm ứng rời 150k 250k
Iphone 6 plus Thay Pin 200k 250k
Iphone 6s Ép kính 100k 200k
Iphone 6s Thay Pin 200k 250k
Iphone 6s Thay phản quang 200k X
Iphone 6s plus Ép kính 100k 200k
Iphone 6s plus Thay phản quang 200k X
Iphone 6s plus Thay Pin 250k 300k
IPhone 7 Ép kính 150k 250k
IPhone 7 Thay phản quang 200k X
IPhone 7 Thay Pin 250k 300k
IPhone 7 plus Ép kính 200k 250k
IPhone 7 plus Thay phản quang 250k X
IPhone 7 plus Thay Pin 300k 400k
iPhone 7, 7 Plus Ép Audio (main) 400k 500k
Iphone 8 Ép kính 200k 300k
Iphone 8 Thay nắp sau 250k 350k
Iphone 8 Thay phản quang 250k X
Iphone 8 plus Ép kính 200k 300k
Iphone 8 plus Thay nắp sau 250k 350k
Iphone 8 plus Thay Pin 300k 400k
Iphone 8 plus Thay phản quang 300k X
iPhone 8, 8 Plus Ép Audio (main) 400k 500k
Iphone X Thay nắp sau 250k 300k
Iphone X Ép kính 400k 600k
Iphone X Thay Pin 400k 500k
Iphone X Ép cảm ứng 500k 700k
Iphone X Ép Audio (main) 500k 700k
Iphone X Ép cổ màn hình 700k X
Iphone X Ép cổ màn hình 2 tầng 1000k X
Iphone Xr Thay nắp sau 350k 450k
Iphone Xr Thay Pin 500k 600k
Iphone Xr Ép kính 500k 600k
Iphone Xr Ép cảm ứng 700k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Ép Audio (main) 600k 800k
Iphone Xs Thay nắp sau 250k 300k
Iphone Xs Ép kính 400k 600k
Iphone Xs Thay Pin 500k 600k
Iphone Xs Ép cảm ứng 500k 600k
Iphone Xs Ép cổ màn hình 700k X
Iphone Xs Ép cổ màn hình 2 tầng 1000k X
Iphone Xs Max Thay nắp sau 250k 300k
Iphone Xs Max Thay Pin 500k 600k
Iphone Xs Max Ép kính 500k 700k
Iphone Xs Max Ép cảm ứng 700k 900k
Iphone Xs Max Ép cổ màn hình 1000k X
Iphone Xs Max Ép cổ màn hình 2 tầng 1400k X
Keo Ip6+ Ép Keo 5k X
Nắp lưng A9 /A9 pro Thay nắp sau 100k 200k
Samsung A01(2020) Ép cảm ứng 200k 250k
Samsung A02 Ép kính 200k 250k
Samsung A02s Ép kính 200k 250k
Samsung A03s Ép kính 200k 250k
Samsung A10 Ép kính 200k 250k
Samsung A10s Ép kính 200k 250k
Samsung A11 Ép kính 200k 250k
Samsung A12 Ép kính 200k 250k
Samsung A20 Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A20 Ép kính 200k 250k
Samsung A20 Ép cổ màn hình 400k 600k
Samsung A20 Ép cảm ứng 400k X
Samsung A20s Ép kính 200k 250k
Samsung A21S Ép kính 200k 250k
Samsung A22 Ép kính 250k 350k
Samsung A22 Ép cổ cảm ứng 450k X
Samsung A22 Ép cổ màn hình 550k X
SamSung A23 Ép kính 250k 300k
Samsung A3 Ép kính 200k 250k
Samsung A3(2016) Thay nắp sau 100k 150k
Samsung A3(2016) Ép kính 200k 250k
Samsung A3(2017) Ép kính 200k 300k
Samsung A30 Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A30 Ép kính 200k 250k
Samsung A30 Ép cảm ứng 400k X
Samsung A30 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A30S Ép kính 200k 250k
Samsung A30S Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A30S Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A31 Ép kính 200k 300k
Samsung A31 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A31 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A32 Ép kính 250k 300k
Samsung A32 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A32 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A40 Ép kính 250k 300k
Samsung A5 Ép kính 200k 250k
Samsung A5(2016) Thay nắp sau 100k 150k
Samsung A5(2016) Ép kính 200k 300k
Samsung A5(2016) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A5(2016) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A5(2017) Ép kính 200k 300k
Samsung A5(2017) Ép cảm ứng 400k X
Samsung A5(2017) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A50 Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A50 Ép kính 200k 250k
Samsung A50 Ép cảm ứng 400k X
Samsung A50 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A50s Ép kính 200k 300k
Samsung A51 Ép kính 200k 300k
Samsung A51 Ép cảm ứng 500k X
Samsung A51 Ép cổ màn hình 600k X
Samsung A52 Ép kính 300k 400k
Samsung A52 Ép cổ cảm ứng 500k X
Samsung A52 Ép cổ màn hình 600k X
Samsung A52s Ép kính 500k 600k
Samsung A6 Ép kính 200k 250k
Samsung A6 Ép cổ màn hình 400k X
Samsung A6 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A6 plus Ép kính 200k 250k
Samsung A6 plus Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A6 plus Ép cổ màn hình 400k X
Samsung A7 Ép kính 200k 250k
Samsung A7 (2018) Ép kính 200k 250k
Samsung A7 (2018) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A7 (2018) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A7(2016) Thay nắp sau 100k 150k
Samsung A7(2016) Ép kính 200k 300k
Samsung A7(2016) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A7(2016) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A7(2017) Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A7(2017) Ép kính 200k 300k
Samsung A7(2017) Ép cảm ứng 400k X
Samsung A7(2017) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung A70 Ép kính 200k 300k
Samsung A70 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A71 Ép kính 400k 500k
Samsung A71 Ép cổ màn hình 600k X
Samsung A72 Ép kính 500k 600k
Samsung A8 Ép kính 200k 250k
Samsung A8 Ép cổ màn hình 400k X
Samsung A8 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A8 (2016) Ép kính 250k 300k
Samsung A8 (2016) Ép cổ màn hình 400k X
Samsung A8 (2016) Ép cảm ứng 400k X
Samsung A8 2018 Ép cổ màn hình 400k X
Samsung A8 2018 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A8 Plus (2018) Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A8 Plus (2018) Ép kính 200k 300k
Samsung A8 plus 2018 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A8 plus 2018 Ép cổ màn hình 400k X
Samsung A8 Star Ép kính 300k 400k
Samsung A8(2018) Ép kính 200k 300k
Samsung A80 Ép kính 500k 600k
Samsung A9 ( A9 Pro) Ép kính 200k 300k
Samsung A9 ( A9 Pro) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung A9 ( A9 Pro) Ép cổ màn hình 400k X
Samsung A9 pro (2020)/ A8s Ép kính 300k 400k
Samsung A9(2018) Ép kính 200k 300k
Samsung C9 Ép cảm ứng 500k X
Samsung C9 Ép cổ màn hình 600k X
Samsung C9 (C9 Pro) Ép kính 200k 300k
Samsung Core 2 Duos Ép cảm ứng rời 200k 250k
Samsung Core Duos Ép cảm ứng rời 200k 250k
Samsung Core Prime Ép cảm ứng 200k 250k
Samsung E5 Ép kính 200k 300k
Samsung E7 Ép kính 200k 300k
Samsung Grand 1 Ép cảm ứng rời 200k 250k
Samsung Grand 2 Ép cảm ứng rời 200k 250k
Samsung Grand Prime Ép cảm ứng rời 200k 250k
Samsung J1 (2016) Ép kính 150k 200k
Samsung J1 (2016) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J1 (2016) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J2 Ép kính 200k 250k
Samsung J2 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J2 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J2 core Ép kính 200k 250k
Samsung J2 Prime Ép cảm ứng rời 150k 200k
Samsung J2 Pro Ép kính 150k 250k
Samsung J2 Pro Ép cảm ứng 350k X
Samsung J2 Pro Ép cổ màn hình 400k X
Samsung J3 2016( màn lk) Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung J3 Pro 2017 Ép kính 150k 200k
Samsung J3(2016) Ép kính 200k 250k
Samsung J3(2016) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J3(2016) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J4 Ép kính 200k 250k
Samsung J4 Ép cổ màn hình 400k X
Samsung J4 Ép cảm ứng 400k X
Samsung J4 plus Ép kính 200k 250k
Samsung J5 Ép kính 200k 250k
Samsung J5 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J5 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J5 (2016) Ép kính 150k 250k
Samsung J5 (2016) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J5 (2016) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J5 (màn lk) Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung J5 2016( màn lk) Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung J5 Prime Ép kính 150k 200k
Samsung J5 pro Ép kính 200k 250k
Samsung J6 Ép kính 200k 250k
Samsung J6 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J6 Ép cổ màn hình 400k X
Samsung J6 plus Ép kính 200k 250k
Samsung J7 Ép kính 200k 250k
Samsung J7 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J7 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J7 (2016) Ép kính 200k 250k
Samsung J7 (2016) Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J7 (2016) Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J7 (Màn lk) Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung J7 2016 (màn lk) Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung J7 Plus Ép kính 200k 300k
Samsung J7 Plus Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J7 Plus Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J7 Prime Ép kính 200k 250k
Samsung J7 Pro Ép kính 200k 250k
Samsung J7 Pro Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J7 Pro Ép cổ màn hình 500k X
Samsung J8 Ép kính 200k 250k
Samsung J8 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung J8 Ép cổ màn hình 400k X
Samsung M10 Ép kính 200k 250k
Samsung M11 Ép kính 200k 250k
Samsung M20 Ép kính 200k 250k
Samsung M21 Ép kính 200k 300k
Samsung M30 Ép kính 200k 300k
Samsung M31 Ép kính 200k 300k
Samsung M31s Ép kính 250k 300k
Samsung M51 Ép kính 400k 500k
Samsung M51 Ép cổ màn hình 600k X
Samsung Note 10 Thay nắp sau 500k 600k
Samsung Note 10 Ép kính 700k 900k
Samsung Note 10 Ép cổ màn hình 800k X
Samsung Note 10 lite Ép kính 500k 700k
Samsung Note 10 Plus Ép kính 700k 900k
Samsung Note 10 Plus Ép cổ màn hình 900k X
Samsung Note 20 Ép kính 900k 1100k
Samsung Note 20 Ép cổ màn hình 1000k X
Samsung Note 20 ultra Ép cổ màn hình 1000k X
Samsung Note 20 ultra Ép kính 1000k 1200k
Samsung Note 3 Ép kính 200k 250k
Samsung Note 3 Neo Ép kính 200k 300k
Samsung Note 4 Ép kính 200k 300k
Samsung Note 4 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung Note 5 Thay nắp sau 250k 300k
Samsung Note 5 Ép kính 300k 400k
Samsung Note 7/Note FE Thay nắp sau 250k 350k
Samsung Note 8 Thay nắp sau 250k 350k
Samsung Note 8 Ép kính 500k 700k
Samsung Note 8 Ép cổ màn hình 800k X
Samsung Note 8 Ép cảm ứng 1000k 1200k
Samsung Note 9 Thay nắp sau 300k 400k
Samsung Note 9 Ép kính 500k 700k
Samsung Note 9 Ép cổ màn hình 800k X
Samsung Note FE/Note 7 Ép kính 600k 800k
Samsung P585 Ép cảm ứng 750k 850k
Samsung S10 Thay nắp sau 500k 600k
Samsung S10 Ép kính 600k 800k
Samsung S10 Ép cổ màn hình 800k X
Samsung S10 5G Ép kính 700k 900k
Samsung S10 lite Ép kính 500k 700k
Samsung S10 plus Thay nắp sau 500k 600k
Samsung S10 plus Ép kính 600k 800k
Samsung S10 plus Ép cổ màn hình 900k X
Samsung S10e Ép kính 550k 700k
Samsung S2 Ép kính 150k 200k
Samsung S20 Ép kính 800k 1000k
Samsung S20 Ép cổ màn hình 900k X
Samsung S20 FE (G780) Ép kính 600k 700k
Samsung S20 plus Ép cổ màn hình 900k X
Samsung S20 plus Ép kính 900k 1100k
Samsung S20 Ultra Ép kính 900k 1100k
Samsung S20 Ultra Ép cổ màn hình 1000k X
Samsung S21 Ép kính 900k 1100k
Samsung S21 Plus Ép kính 900k 1100k
Samsung S21 Ultra Ép kính 1200k 1400k
Samsung S3 Ép kính 200k 250k
Samsung S3 mini Ép kính 200k 250k
Samsung S4 Ép kính 200k 250k
Samsung S4 mini Ép kính 150k 200k
Samsung S5 Ép kính 200k 300k
Samsung S5 Ép cổ cảm ứng 400k X
Samsung S5 Ép cổ màn hình 500k X
Samsung S6 Thay nắp sau 200k 250k
Samsung S6 Ép kính 300k 350k
Samsung S6 Edge Thay nắp sau 200k 300k
Samsung S6 Edge plus Thay nắp sau 200k 300k
Samsung S6 Edge plus Ép kính 600k 800k
Samsung S6 Edge plus Ép cảm ứng 1200k 1400k
Samsung S7 Thay nắp sau 150k 200k
Samsung S7 Ép kính 300k 400k
Samsung S7 Ép cổ cảm ứng 500k X
Samsung S7 Ép cổ màn hình 700k X
Samsung S7 Edge Thay nắp sau 200k 250k
Samsung S7 Edge Ép kính 500k 600k
Samsung S7 Edge Ép cảm ứng 1000k X
Samsung S8 Thay nắp sau 200k 300k
Samsung S8 Ép kính 500k 600k
Samsung S8 Ép cổ màn hình 700k X
Samsung S8 Plus Thay nắp sau 200k 300k
Samsung S8 Plus Ép kính 500k 700k
Samsung S8 Plus Ép cổ màn hình 800k X
Samsung S8 Plus Ép cảm ứng 1000k 1200k
Samsung S9 Thay nắp sau 250k 350k
Samsung S9 Ép kính 500k 700k
Samsung S9 Ép cổ màn hình 700k X
Samsung S9 Plus Thay nắp sau 250k 350k
Samsung S9 Plus Ép kính 500k 700k
Samsung S9 Plus Ép cổ màn hình 800k X
Samsung Z Fold 1 Ép kính 800k 1000k
Samsung Z Fold 2 Ép kính 800k 1000k
Samsung A7 2020 (T500/ T505) Ép kính 600k 800k
Samsung P205 Ép cảm ứng 500k 600k
Samsung P355 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung T295 Ép kính 300k 350k
Samsung T295 Ép cảm ứng 400k 450k
Samsung T355 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung T385 Ép cảm ứng 350k 400k
Samsung T515 Ép cảm ứng 550k 650k
Samsung T595 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung T815 Ép kính 700k 750k
Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510) Ép cảm ứng rời 400k 500k
Samsung Tab - 8.9 Ép cảm ứng rời 400k 500k
Samsung Tab 2 - 10.1(P5100/ P5110/ P5115) Ép cảm ứng rời 500k 550k
Samsung Tab 2 - 7.0 Ép cảm ứng rời 300k 400k
Samsung Tab 3 - 7.0 Ép cảm ứng rời 300k 400k
Samsung Tab 3 - 8.0 Ép cảm ứng 350k 450k
Samsung Tab 3 10.1 (P5200) Ép cảm ứng 400k 450k
Samsung Tab 3 Lite Ép cảm ứng rời 250k 300k
Samsung Tab 4 Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung Tab 4 - 10.1( T530 / T531 / T535) Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung Tab 4 - 8.0 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung Tab 7 Plus Ép cảm ứng rời 400k 500k
Samsung Tab A 10.1 ( T585 ) Ép cảm ứng 550k 650k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) Ép kính 200k 300k
Samsung Tab A7 lite (T225) Ép kính 350k 450k
Samsung Tab E 9.6 (T561) Ép cảm ứng rời 300k 400k
Samsung Tab Note - 8 Ép cảm ứng 650k 750k
Samsung Tab Note 10 Ép cảm ứng 650k 750k
Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601) Ép cảm ứng 600k 650k
Samsung tab P555/ P550 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung Tab S - 10.5 Ép kính 650k 750k
Samsung Tab S - 8.4 Ép kính 600k 700k
Samsung Tab S5E (T720, T725) Ép kính 1000k 1200k
Samsung Tab S6 (T865) Ép kính 1200k 1400k
Samsung Tab S6 Lite (P615/ P610) Ép kính 800k 1000k
Samsung Tab S7 (T870, T875, T876) Ép kính 1000k 1200k
Samsung Tab S7 FE (T735) Ép kính 1100k 1300k
Samsung tab T555/ T550 Ép cảm ứng 600k 700k
Nokia 2 Ép kính 200k 300k
Nokia 2.1 Ép kính 200k 300k
Nokia 2.4 Ép kính 200k 300k
Nokia 3 Ép kính 200k 300k
Nokia 3.1 Ép kính 200k 250k
Nokia 3.1 plus Ép kính 200k 300k
Nokia 3.2 Ép cảm ứng 250k 300k
Nokia 3.4 Ép kính 200k 300k
Nokia 5 Ép kính 200k 300k
Nokia 5(màn lô) Ép cảm ứng 250k 300k
Nokia 5.1 Ép kính 200k 300k
Nokia 5.3 Ép kính 250k 300k
Nokia 5.4 Ép kính 250k 350k
Nokia 6 Ép kính 200k 300k
Nokia 6(màn lô) Ép cảm ứng 250k 300k
Nokia 6.1 Ép kính 200k 250k
Nokia 6.1 plus Thay Pin 200k 300k
Nokia 7 plus Ép kính 200k 300k
Nokia 7(màn lô) Ép cảm ứng 350k 400k
Nokia 7.2 Ép kính 200k 300k
Nokia 8 Ép kính 250k 300k
Nokia 8.1 Ép kính 250k 350k
Nokia C2 Ép kính 200k 250k
Nokia X / X+ Ép cảm ứng rời 200k 250k
Nokia X2 Dual Ép cảm ứng 200k 250k
Nokia X5/ Nokia 5.1 plus Ép kính 200k 300k
Nokia X6/Nokia 6.1 plus Ép cảm ứng 250k 300k
Nokia X7 Ép kính 250k 300k
Asus Zen 4 max Ép cảm ứng 250k 300k
Asus ZenFone 3 5.2 Ép cảm ứng 250k 300k
Asus ZenFone 3 5.5 Ép cảm ứng 250k 300k
Asus ZenFone 3 Laser Ép cảm ứng 250k 300k
Asus ZenFone 3 Max 5.2 Ép kính 250k 300k
Asus ZenFone 3 Max 5.5 Ép cảm ứng 250k 300k
Asus ZenFone 4 Ép cảm ứng rời 150k 200k
Asus Zenfone 4 max Ép cảm ứng 250k 300k
Asus Zenfone 4 Max Pro Ép cảm ứng 250k 300k
Zen 3s max Ép cảm ứng 300k 400k
Zen 4 max Ép cảm ứng 250k 350k
Zen max pro M1 Ép kính 250k 300k
Zen max pro M1 Thay pin 250k 300k
Zen5 (2018) Ép kính 300k 400k
Zenmax pro M2 Ép kính 250k 300k
Oppo A11 Ép kính 200k 250k
Oppo A15 Ép kính 200k 300k
Oppo A16 Ép kính 200k 300k
Oppo A1k Ép cảm ứng 200k 250k
Oppo A31 Ép kính 200k 250k
Oppo A3s Ép kính 200k 250k
Oppo A5 (2020) Ép kính 200k 250k
Oppo A52 Ép kính 200k 300k
Oppo A53 Ép kính 200k 300k
Oppo A54 Ép kính 200k 300k
Oppo A55 Ép kính 200k 300k
Oppo A5s Ép kính 200k 250k
Oppo A7(A5s) Ép kính 200k 250k
Oppo A71 Ép cảm ứng 200k 250k
Oppo A74 Ép kính 250k 350k
Oppo A77 Ép kính 200k 300k
Oppo A83 Ép kính 200k 250k
Oppo A9(2020) Ép kính 200k 250k
Oppo A92 Ép kính 200k 300k
Oppo A94 Ép kính 250k 350k
Oppo F1 Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo F1 Plus 5.5 Ép kính 250k 300k
Oppo F11 Ép kính 200k 250k
Oppo F11 pro Ép kính 200k 300k
Oppo F1S Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo F1S Thay Pin 200k 250k
Oppo F3 Ép kính 200k 250k
Oppo F3 lite Ép cảm ứng 200k 250k
Oppo F3 plus Ép kính 200k 300k
Oppo F5 Ép kính 200k 250k
Oppo F7 Ép kính 200k 250k
Oppo F7 youth Ép kính 200k 250k
Oppo F9 Ép kính 200k 250k
Oppo Find 5 Ép cảm ứng 200k 300k
Oppo Find 5 Mini Ép cảm ứng 150k 250k
Oppo Find 7 Ép cảm ứng 250k 300k
Oppo Find X Ép kính 900k 1000k
Oppo Find X2 Ép kính 1200k 1400k
Oppo Joy 3 Ép cảm ứng rời 150k 200k
Oppo K3 Ép kính 300k 400k
Oppo Mirror Ép cảm ứng 200k 250k
Oppo Mirror 5 Ép cảm ứng 150k 250k
Oppo Neo Ép cảm ứng rời 150k 200k
Oppo Neo 5 Ép cảm ứng rời 150k 200k
Oppo Neo 7 Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo Neo 9 Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo Neo 9s Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo R1 Ép cảm ứng 150k 250k
Oppo R11 Ép kính 300k 400k
Oppo R11 plus Ép kính 350k 450k
Oppo R11s Ép kính 300k 400k
Oppo R11s plus Ép kính 450k 550k
Oppo R15 Ép kính 300k 350k
Oppo R17 Ép kính 300k 400k
Oppo R1s/ R1k Ép cảm ứng 150k 250k
Oppo R5 Ép kính 200k 300k
Oppo R7 PLUS Ép kính 250k 300k
Oppo R7(lite) Ép kính 200k 250k
Oppo R7S Ép kính 200k 300k
Oppo R9 Plus 6.0 Ép kính 250k 350k
Oppo Reno Ép kính 250k 300k
Oppo Reno 2F Ép kính 250k 300k
Oppo Reno 3 Ép kính 250k 350k
Oppo Reno 4 Ép kính 250k 350k
Oppo Reno 4 pro Ép kính 1000k 1200k
Oppo Reno 5 Ép kính 300k 400k
oppo Reno 6 Ép kính 300k 400k
Realme 3 Ép kính 200k 250k
Realme 5 pro Ép kính 200k 300k
Realme 6 Ép kính 200k 300k
Realme C1 Ép kính 200k 300k
Realme C2 Ép cảm ứng 250k 300k
Realme C20 Ép kính 200k 300k
Realme C21/C21Y Ép kính 200k 300k
Realme C3 Ép kính 200k 300k
Realme C3i Ép kính 200k 250k
Realme Xt Ép kính 300k 400k
Redmi note 11 Ép kính 250k 350k
Reno 6Z 5G Ép kính 300k 400k
Xaomi Mi 9 Ép kính 250k 350k
Vivo S1 Ép kính 300k 400k
Vivo S1 pro Ép kính 400k 500k
Vivo U10 Ép kính 200k 250k
Vivo V1 Ép cảm ứng 250k 300k
Vivo V11 Ép kính 200k 300k
Vivo V15 Ép kính 200k 250k
Vivo V20 Ép kính 250k 350k
Vivo V3 Ép cảm ứng 200k 250k
Vivo V3 max Ép cảm ứng 250k 300k
Vivo V5/ V5s Ép cảm ứng 200k 250k
Vivo V7 Ép kính 200k 250k
Vivo V7 plus Ép kính 200k 250k
Vivo V7 pro Ép kính 250k 300k
Vivo V9 Ép kính 200k 250k
Vivo Y11 Ép kính 200k 250k
Vivo Y12 Ép kính 200k 250k
Vivo Y12s Ép kính 200k 250k
Vivo Y15 Ép kính 200k 250k
Vivo Y17 Ép kính 200k 250k
Vivo Y19 Ép kính 200k 250k
Vivo Y1s Ép kính 200k 250k
Vivo Y20 Ép kính 200k 250k
Vivo Y30 Ép kính 250k 300k
Vivo Y31 Ép cảm ứng 200k 300k
Vivo Y51 (2020) Ép kính 200k 300k
Vivo Y53 Ép cảm ứng 200k 250k
Vivo Y55 Ép cảm ứng 200k 250k
Vivo Y66 Ép cảm ứng 250k 300k
Vivo Y69 Ép cảm ứng 250k 300k
Vivo Y71 Ép kính 200k 250k
Vivo Y81 Ép kính 200k 250k
Vivo Y85 Ép kính 200k 250k
Vivo Y91 Ép kính 200k 250k
Vivo Y93 Ép kính 200k 250k
Vivo Y97 Ép kính 250k 300k
GR5 mini Ép cảm ứng 200k 300k
Honor 10 lite Ép kính 200k 300k
Honor 8X Ép kính 200k 250k
Honor play Ép kính 200k 300k
Huawei 2i/3i Thay Pin 150k 200k
Huawei 3e Thay Pin 150k 200k
Huawei AGS2_L09 Ép kính 400k 500k
Huawei AGS_L09 Ép cảm ứng 400k 500k
Huawei CPN _L09 Ép kính 400k 450k
Huawei GR5 Ép cảm ứng 200k 300k
Huawei Honor 7A Ép cảm ứng 250k 300k
Huawei Honor 8A Ép cảm ứng 300k 400k
Huawei Honor 8X Max Ép cảm ứng 350k 450k
Huawei K0B_L09 Ép cảm ứng 300k 350k
Huawei Media Pad T3 - 7.0 Ép kính 300k 350k
Huawei MediaPad M3 8.4 Ép cảm ứng 650k 750k
Huawei MediaPad T1-701u Ép kính 250k 300k
Huawei Nova 2i Ép cảm ứng 200k 250k
Huawei Nova 3e Ép cảm ứng 250k 300k
Huawei nova 3i Thay nắp sau 200k 250k
Huawei nova 3i Ép kính 200k 300k
Huawei P20 Ép kính 300k 350k
Huawei P20 pro Ép kính 450k 500k
Huawei P30 Ép kính 450k 500k
Huawei P30 lite Ép kính 350k 400k
Huawei P9 Ép kính 200k 300k
Huawei S8 701U Ép cảm ứng 350k 400k
Huawei Y3 2017 Ép cảm ứng 300k 350k
Huawei Y6 II Ép cảm ứng 250k 300k
Huawei Y6 Prime Ép cảm ứng 250k 300k
Huawei Y6 pro Ép kính 200k 300k
Huawei Y7 Prime Ép kính 200k 250k
Huawei Y7 Pro Ép cảm ứng 250k 300k
Huawei Y7 pro 2019 Ép cảm ứng 250k 300k
Huawei Y9 2019 Ép kính 200k 250k
Huawei Y9 prime 2019 Ép kính 250k 300k
Huawei Y9 pro Ép cảm ứng 250k 300k
Huawie P30 pro Ép kính 900k 1000k
Huawie Y9S Ép kính 250k 300k
Nova 3 Ép kính 200k 300k
Nova 5T Ép kính 250k 350k
Mi 3 Ép cảm ứng 200k 250k
Mi 4 Ép cảm ứng 250k 300k
Mi 5 Ép kính 200k 250k
Mi 8 lite Ép kính 200k 250k
Mi 8 Se Ép kính 300k 400k
Mi A2 (RedMi 6x) Ép kính 200k 250k
Mi Max 1 Ép cảm ứng 250k 350k
Mi Max 2 Ép cảm ứng 250k 350k
Mi max 3 Ép cảm ứng 250k 350k
Mi Mix 1 Ép kính 500k 600k
Mi mix 2 Ép kính 600k 700k
Mi9 se Ép kính 350k 450k
MiPad 2 Ép cảm ứng 600k 700k
MiPad 3 Ép cảm ứng 600k 700k
Note 6 pro Ép kính 200k 300k
Realme 3 pro Ép kính 200k 300k
Realme 5 Ép kính 200k 300k
Realme 5i Ép kính 200k 300k
Realme 7i Ép kính 250k 300k
Realme 8 Ép kính 300k 400k
Realme C11/C12/C15 Ép kính 200k 300k
Realme C17 Ép kính 200k 300k
Redmi 10 Ép kính 250k 350k
Redmi 3 Ép cảm ứng 250k 350k
Redmi 4 Prime Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 4A Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 4X Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 5 Ép kính 200k 250k
Redmi 5 Plus Ép kính 200k 250k
Redmi 5A Prime Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 6 pro/Mi A2 lite Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 8 Ép kính 250k 300k
Redmi 9A/9C Ép kính 200k 300k
Redmi 9T Ép kính 200k 300k
Redmi K30 5G Ép kính 300k 400k
Redmi note 10 Ép kính 250k 350k
Redmi note 10 pro Ép kính 250k 350k
Redmi Note 3 Ép cảm ứng 250k 350k
Redmi Note 4 Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi Note 4x Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi note 5/ pro Ép kính 200k 250k
Redmi Note 5A Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi note 6 pro Ép kính 200k 250k
Redmi note 8 pro Ép kính 200k 300k
Redmi note 9 Ép kính 200k 300k
Xaomi F1 Ép kính 250k 300k
Xaomi Mi 6 Ép kính 250k 300k
Xaomi Mi 7 Ép kính 300k 400k
Xaomi Mi 8 Ép kính 700k 800k
Xaomi Mi A3 Ép kính 250k 350k
Xaomi Mi Play Ép cảm ứng 300k 400k
Xaomi Mi9T Ép kính 300k 400k
Xaomi Note 10 pro Ép kính 400k 450k
Xaomi Redmi 5A Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi Redmi 5x/ Mi A1 Ép cảm ứng 250k 350k
Xaomi Redmi 6/6A Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi Redmi 6x Ép kính 200k 250k
Xaomi Redmi 7 Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi redmi 7A Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi Redmi 9 Ép kính 200k 300k
Xaomi Redmi K20 pro Ép kính 350k 400k
Xaomi Redmi Note 7 pro Ép kính 200k 250k
Xiaomi Redmi Note 7  Thay Pin  300k 350k
Xaomi Redmi S2 Ép cảm ứng 250k 350k
Xiaomi Mi 10T Pro Ép kính 250k 350k
Apple Wacth Seri 3 Ép cảm ứng 850k 900k
Apple watch SE Ép kính 800k 1000k
Apple watch SE Ép cảm ứng 1200k 1400k
Apple Watch seri 1 Ép kính 350k 500k
Apple Watch seri 1 Ép cảm ứng 550k 700k
Apple watch seri 2 Ép cảm ứng 850k 1000k
Apple Watch seri 4 Ép kính 550k 700k
Apple Watch seri 4 Ép cảm ứng 750k 900k
Apple watch seri 5 Ép kính 600k 800k
Apple watch seri 5 Ép cảm ứng 850k 1000k
Apple watch seri 6 Ép kính 750k 1000k
Apple watch seri 6 Ép cảm ứng 1000k 1200k
Apple watch seri 7 Ép kính 1200k 1500k
Vsmart active 1 Ép kính 250k 350k
Vsmart active 3 Ép kính 250k 300k
Vsmart active plus Ép kính 250k 350k
Vsmart Bee Ép cảm ứng 200k 300k
Vsmart Bee 3 Ép cảm ứng 250k 300k
Vsmart Joy 1 Ép kính 200k 300k
Vsmart Joy 1 plus Ép kính 200k 300k
Vsmart Joy 2 plus Ép kính 200k 300k
Vsmart Joy 3 Ép kính 200k 300k
VSmart Live Ép kính 250k 300k
Vsmart Live  Thay Pin  400k 450k
Vsmart live 4 Ép kính 250k 350k
Vsmart star Ép cảm ứng 250k 300k
Vsmart star 3 Ép kính 250k 300k
Vsmart star 4 Ép kính 250k 300k
Vsmart Star 5 Ép kính 250k 300k

Ép Kinh - Thay Pin

Kimanhstore.com - Mua bán, tư vấn sửa chữa điện thoại Cần Thơ

 Địa chỉ: 306C Nguyễn Văn Linh, KV5, P. An Khánh,Q. Ninh Kiều,TP Cần Thơ

 Tel: 0939.96.73.86

 Email: phamdilinh@gmail.com

Website: www.kimanhstore.com

Trung Tâm Tư Vấn Sửa Chữa Điện Thoại Kim Ánh © 2022 All Right Reserved

Thiết kết website Webso.vn